Евро-проекти

 

Проект: BG16RFOP002-1.001-0058-C01 "Внедряване на иновативна услуга РЕД Таскс"

Цел: "Повишаване на иновативния капацитет и конкурентоспособността на "Антиподес" ЕООД чрез внедряване на иновативна услуга РЕД Таскс, позиционирана в тематичната област "ИКТ и информатика" на Иновационна стратегия за интелигентна специализация и пазарната й реализация"

Дата на стартиране: 18.01.2017
Дата на приключване: 18.02.2018

Безвъзмездна финансова помощ: 741 690.00, от които 630 436.50 лв. европейско и 111 253.50 лв. национално съфинансиране

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионалн развитие и от националния бюджет на Република България.

2017-04-27

Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуги за внедряване на иновативна услуга РЕД Таскс с три обособени позиции: Обособена позиция 1: Разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновацията; Обособена позиция 2:Анализи и функционални задания за дълбоко интегриране с Amazon.com и Amazon.de, eBay.com и еMag.bg; Обособена позиция 3: Скалируема информационна инфраструктура
Прогнозна стойност: 520 530.00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 27.04.2017
Крайна дата за подаване на оферти: 04.05.2017

Прикачен файл: Public