Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

Новини и събития

 • 1.09.2014, Антиподес спечели проект за разработване и внедряване на Виртуална клиника към АСМИП Св.Панталеймон

    Антиподес ЕООД спечели проект за Разработване и внедряване на специализирана софтуерна платформа за информационно обслужване на Виртуалната клиника. Целта на проекта е създаване на специализиран софтуер със специфични модули за управление, които ще обхващат цялостната дейност на лабораторията, включително и специализираните медицински дейности.  В рамките на проекта ще бъде създадена възможност на пациентите да получават квалифицирана лекарска консултация по дистанционен начин, без да им се налага да посещават медицинско заведение. В основата на проекта стои идеята за предоставяне на консултантски услуги в различните области и в различните видове медицина през интернет, като за целта ще бъде разработен необходимия софтуер и ще бъде доставен необходимия хардуер.  

 • 1.07.2014, Антиподес започва внедряване софтуерна система в Нет-Сърф.Нет

  Антиподес ЕООД започна проект по Софтуерна система за управление на технологични процеси за интернет услуги по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.” за фирма Нет-Сърф.Нет Днес Нет-Сърф.Нет е компания с над седемнадесет годишен опит в предоставянето на Интернет и комуникационни услуги с точки на присъствие в над десет града в Северозападна и Югозападна България с най-голям пазарен дял в тези региони, оперираща и изграждаща собствена оптична преносна среда базирана на стандартите FTTB ( Fiber to the Building ) , FTTH (Fiber to the Home) и Active Ethernet. С цел подобряването на качеството на услугите и клиентското обслужване, фирма НетСърф внедри специализирана система за управление на своите дейности и услуги, която да подобри ефикастността на процесите в организацията, постигане на по-пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите и евентуално разширяване на предлаганите услуги Допълнтителна документация към проекта     

 • 29.05.2014, Антиподес участва в 14-то издание на форум „Бизнес растеж с иновации“

  Антиподес се включи в 14 та конференция " Бизнес растеж с иновации", която се проведе на 22 май в Sofia Event Cente. под патронажа на: Заместник министър-председателя по икономическото развитие доц. Даниела Бобева и със съдействието на: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Форумът тази година е беше ориентиран към компании, които обмислят внедряване на нови технологични решения, които са в началото на процеса по внедряване или успешно палзват решения за оптимизация на бизнес процесите. Главни теми в събитето бяха : - успешно управление на производствените процеси чрез ИТ; - успешно управление на веригата ДОСТАВКА-СКЛАД-КЛИЕНТ; - управление на промяната и ролята на човешкия фактор.

 • 13.04.2014, Антиподес участва на 16-и финансов ИТ форум

  На 10.04.2014 Антиподес все участие в поредния 16-ти IT Форум "Съвременните технологични двигатели на финансовия сектор". Събитието е насочено към представители на банкови и застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, консултантски фирми, лизингови къщи и други. През 2013 г. на събитието присъстваха висши мениджъри (изпълнителни дирек­тори, оперативни директори, финансо­ви директори, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ директори, началник отдели, ръко­водители проекти, ИТ експерти и експерти по сигур­ността, одитори, консултанти. Г-н Гюлев, управител на фирма Антиподес, представи новите възможности на BPM за финансовия сектор както и редица предимства на софтуера за улесняване и автоматизиране на процесите във финансовите услуги. Бяха представени добри практики от използването на BPM системата на Антиподес и възможностите на Antipodes.cubes да подобри цялостния работен процес и представянето на организацията. Видео от събитието Ако желаете да се запознаете подробно с нашата презентация, може да я разгледате тук

 • 30.12.2013, Антиподес внедри система за управление на качеството ISO 9001:2008

  Успехът на фирмата зависи от способността ни да удовлетворим очакванията на всички заинтересовани от дейността ни страни. Това включва, както нашите клиенти и доставчици, така и нашия персонал и собственици и е насочено към управление на техническото и технологично развитие, обучение и квалификация на персонала, за постигане на рентабилност на дейността и икономически просперитет. В тази връзка бе документирана и внедрена СУК съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008 и висшето ръководството убедено поддържа и се стреми да подобрява тази система. Системата за управление на качеството обхваща цялата дейност на АНТИПОДЕС ЕООД. Политиката по управление на АНТИПОДЕС ЕООД: е разработена по начин, по който да бъде съвместима с визията, мисията и стратегията на компанията за бъдещото й развитие, като е разгледана за продължително съответствие. Политиката на управление на Антиподес ЕООД: е ясно формулирана и ефикасно разбрана от всички служители, чрез използваните методи за вътрешна комуникация; дава възможност за осъзнаване, формулиране и внедряване на общи и конкретни цели на всички равнища в Организацията, посредством разясняване, разгласяване и обсъждане на Политиката и целите с Длъжностните лица от всички Структурни единици; представя отговорността на Ръководството относно осигуряване, поддържане и подобряване на качеството на предлаганите продукти, цялостния процес на производство при спазване на принципа на усъвършенстване на условията на труд и работата по управление на околната среда и осигуряване на необходимите ресурси за постигането на поставените цели при мотивиране и ангажиране на целия персонал;  включва постоянното подобряване по отношение изпълнението на изискванията и очакванията на Клиентите на базата на провежданата маркетингова дейност.