Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes

Antipodes.Cubes е мощен BPM (Business Process Management) софтуер и напълно функционална ERP (Enterprise Resource Planning) система с богати функции за сътрудничество и комуникация, събрани в едно решение. С Antipodes.Cubes вие получавате комбинация от пълноценна ERP система, която покрива функцинално информационните нужди на компанията с всичките плюсове на един процесно-ориентиран подход. Комбинацията от двете ви дава не само цялостен поглед върху корпоративните ресурси, но и процесите, протичащи във фирмата ви, във всеки един момент.

Новини и събития

 • 30.12.2013, Антиподес внедри система за управление на качеството ISO 9001:2008

  Успехът на фирмата зависи от способността ни да удовлетворим очакванията на всички заинтересовани от дейността ни страни. Това включва, както нашите клиенти и доставчици, така и нашия персонал и собственици и е насочено към управление на техническото и технологично развитие, обучение и квалификация на персонала, за постигане на рентабилност на дейността и икономически просперитет. В тази връзка бе документирана и внедрена СУК съответстваща на изискванията на ISO 9001:2008 и висшето ръководството убедено поддържа и се стреми да подобрява тази система. Системата за управление на качеството обхваща цялата дейност на АНТИПОДЕС ЕООД. Политиката по управление на АНТИПОДЕС ЕООД: е разработена по начин, по който да бъде съвместима с визията, мисията и стратегията на компанията за бъдещото й развитие, като е разгледана за продължително съответствие. Политиката на управление на Антиподес ЕООД: е ясно формулирана и ефикасно разбрана от всички служители, чрез използваните методи за вътрешна комуникация; дава възможност за осъзнаване, формулиране и внедряване на общи и конкретни цели на всички равнища в Организацията, посредством разясняване, разгласяване и обсъждане на Политиката и целите с Длъжностните лица от всички Структурни единици; представя отговорността на Ръководството относно осигуряване, поддържане и подобряване на качеството на предлаганите продукти, цялостния процес на производство при спазване на принципа на усъвършенстване на условията на труд и работата по управление на околната среда и осигуряване на необходимите ресурси за постигането на поставените цели при мотивиране и ангажиране на целия персонал;  включва постоянното подобряване по отношение изпълнението на изискванията и очакванията на Клиентите на базата на провежданата маркетингова дейност.

 • 1.08.2013, BPM решенията за подпомагане на служителите

  Понякога намирането на начини за ангажиране на служителите може да се окаже сериозен проблем. Решения като BPM могат да помогнат на компаниите да дадат сигурна основа за ангажираност на служителите чрез автоматизиране на досадните процеси и подпомагане на работниците да си сътрудничат и да работят по-ефективно. Намирането на начини за използване на BPM решения и други подобни технологии за подобряване на ангажираността на служителите може да се окаже от съществено значение за бизнеса, при проучване от Aon Hewitt е установено, че силно ангажирани служители често имат положително въздействие върху корпоративния растеж, възвръщаемостта на акционерите и приходи от дейността.  Те установяват, че съответствието между ангажираността на служителите и бизнес успеха е поразителен. За пример в проучването е взета компания, която разполага с $ 5 млрд, оперативни маржове от 15 процента и брутна печалба от 55 процента. Когато ангажираността на служителите се подобрява само с 1 на сто , печалба се e увеличиla с $ 20 милиона. A 5 на сто увеличение на ангажираността на служителите е довело до бум от 102 милиона щатски долара оперативна печалба . Cloud, мобилните и социалните BPM решения могат да изиграят важна роля в насърчаването на организациите да ангажират своите работници. Ръчното извършване на редица процеси, като например въвеждане на данни, предаване на проекти на други служители и др. могат да оставят служителите да потънат в неефективни операции. Подобряването на ефективността на процесите премахва тези пречки в производителността, освобождавайки работниците от задачи, които ги отегчават. В резултат - инвестициите в  BPM софтуер  могат да изиграят основополагаща роля в стратегиите за ангажираност на служителите и да дадат значителна възвръщаемост на инвестициите чрез премахване на основните пречки, като монотонност, еднообразие и неефективно сътрудничество.

 • 31.07.2013, Пазарът на софтуер за управление на бизнес процесите BPM

  Според изследване на WinterGreen Research, cloud computing и smart устройствата са основните фактори, които влияят върху пазара на BPM услуги и софтуер. Както мениджърите на компаниите се стремят да внедряват приложения, които да направят автоматизираните процеси по гъвкави, спрямо нуждите на клиентите, така дистрибуторите и търговците използват BPM като средство да помагат на работниците. Софтуерът за управление на бизнес процесите предоставя възможност за свързване на отделните хора сред множеството приложения в бизнес софтуера. Все повече компании осъзнават, че автоматизирането на процесите е ключов фактор за растеж на пазара, BPM дава нови пазарни възможности. Иновациите са зависими от автомаизацията на процесите. BPM софтуерът е от решаващо значение при разработването на нови решения. Пазарен дял в основните пазари BPM и ESB 2013 Кой инвестира в BPM с световен мащаб Разходите за BPMS се предполага, че ще достигнат до $2,6 млрд. или с повече от 6,9% процента спрямо 2011 /Gartner/, анализаторите предвиждат че пазарът на BPM ще достигне $5,3 млрд до 2017г.

 • 1.07.2013, Какво е BPMN

  Business Process Model and Notation (BPMN) е стандарт за визуално моделиране на бизнес процесите под формата на диаграма - Business Process Diagram (BPD). BPMN е получен от синтеза на множество нотации за моделиране на бизнес процеси. Първоначално публикуван от BPMI (Business Process Management Initiative) през 2004, днес BPMN се поддържа от OMG Object Management Group . BPMN подкрепя спецификацията на последователни стъпки в потока от бизнес процеси, както и разпределението им по роли/организации, както и свързаните с тях данни и потоци от информация. BPMN позволява на бизнес анализаторите да пре-дефинират сложните потоци от информация в сложните корпоративни бизнес процеси, като например управление на сметки/задължения. BPMN определя  схемата за бизнес процесите, наречена BPD, разработена така, че да е лесно разбираема не само за организациите, които лесно и бързо могат да моделират процесите си, но и за потребители без технически познания. Стандартът предоставя много възможности за моделиране на сложни процеси и може да бъде съпоставен с езикът за изпълнение на бизнес процесите BPEL.

 • 27.06.2013, ERP + BPM –сценарии за надграждане на ERP с BPM

  Опитът показва, че има 3 основни начина да се "залепи" BPM за съществуваща вече ERP система: Сценарий 1: BPM да се използва за автоматизиране само на помощни процеси Това е най-лесния и безпроблемен начин да се започне. Със сигурност във всяка една организация има процеси, които не попадат в ERP-то. Те могат да бъдат лесно автоматизирани. По същата логика неща, които не работят гладко в ERP-то, могат да бъдат "подсилени" с помощни процеси. Например ако искате да добавите одобрение от 2-ма управителя при размер на фактурата над 1000 лева, няма по-лесен начин това да се случи, отколкото с помощта на BPM. Сценарий 2: BPM да се използва за изграждане на цялостните процеси, като нещата, които касаят ERP функционалността не се променят.